Thông tin liên hệ quảng cáo

23:40 14/04

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG ĐÀI PT-TH HÒA BÌNH

Phòng Dịch vụ-Quảng cáo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ: Số 550 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Liên hệ : Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng Dịch vụ quảng cáo. DĐ: 098.222.8622
 FAX: 0218.3856163. Email: kimoanhttqc@gmail.com
 
I/ Giá quảng cáo trên  sóng truyền hình Hoà Bình:
1/ Biểu giá Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ ( Hình ảnh ):
 

thêi gian

thêi ®iÓm qu¶ng c¸o

15 gi©y

20 gi©y

30 gi©y

 

Tõ sau  5h30 - 10h15

- Ngoµi phim vµ gi¶i trÝ

- Trong phim vµ gi¶i trÝ

600.000®

1.200.000®

      800.000®

1.600.000®

1.000.000®

2.000.000®

 

Tõ  sau 10h15 - 14h00

- Ngoµi phim vµ gi¶i trÝ

- Trong phim vµ gi¶i trÝ

1.800.000®

4.200.000®

2.600.000®

5.600.000®

3.000.000®

7.000.000®

 

Tõ  sau 14h00 - 16h35'

- Ngoµi phim vµ gi¶i trÝ

- Trong phim vµ gi¶i trÝ

900.000®

2.100.000®

1.200.000®

2.800.000®

1.500.000®

3.500.000®

 

Tõ  sau 16h35 - 18h45

- Ngoµi phim vµ gi¶i trÝ

- Trong phim vµ gi¶i trÝ

2.100.000®

3.000.000®

2.800.000®

4.000.000®

3.500.000®

5.000.000®

 

Tõ sau 18h45' - 22h30

- Trước thêi sù  TW          18h45’           

- Sau T.sù HB

Trước, Sau B¶n Tin tµi chÝnh )  20h10'   Trước  vµ sau phim tèi 1          20h15   - Trong phim tèi 1                      20h35’   Trước  vµ sau phim tèi 2          21h45

 - Trong phim tèi 2                     22h00’                                              

5.100.000®

6.000.000®

6.600.000®

9.000.000®

3.500.000®

5.400.000®

7.800.000®

8.000.000®

8.800.000®

12.000.000®

4.500.000®

7.200.000®

9.000.000®

    10.000.000®

11.000.000®

15.000.000®

5.500.000®

9.000.000®

 -  Nội dung quảng cáo có thời lượng vượt quá thời lượng  quy định trong bảng giá thì  cứ tăng 5 giây  cộng thêm 20 % giá trị của 01 lần phát sóng tại thời điểm đó. Nếu quảng cáo thời lượng 5 giây tính 20% giá trị của 1 lần phát sóng 30 giây; 10 giây tính 40% giá trị của 01 lần phát sóng 30 giây ; 40 giây sẽ tính giá trị của 2 lần 20 giây; 45 giây sẽ tính giá trị của 30 giây cộng 15 giây; 50 giây sẽ tính giá trị của 30 giây cộng 20 giây; 60 giây sẽ tính giá trị của  2 lần  30 giây  ( Tất cả đều tính ở tại thời điểm quảng cáo ).

2/ Biểu giá tự giới thiệu  ( Hình ảnh ): Thời lượng từ 1 phút trở lên .Băng đã được làm sẵn để giới thiệu sản phẩm  mới, công nghệ, truyền thống hoặc tự giới thiệu về đơn vị, doanh nghiệp...

thêi gian

møc gi¸

- Tõ 18h45' - 22h20'  (  Trong phim  )

  3.000.000đ/phút

- Tõ 18h45' - 22h20'  (  Ngoài phim  )

  2.000.000đ/phút

- C¸c thêi ®iÓm kh¸c ( Sau phim vµ gi¶i trÝ )

  1.000.000đ/phút

- Cứ tăng 30 giây cộng thêm 30% giá trị một lần phát sóng.

- Sản xuất băng tư liệu theo yêu cầu của khách hàng, giá thoả thuận giữa hai bên. 

3/ Các chương trình trao đổi; tài trợ;  các sự kiện khác; dịch vụ SMS; Các sản phẩm mới; sản phẩm về thuốc; sản phẩm bán hàng trên truyền hình ( TV Shoping ) ; Chạy chữ;  chèn LOGO; Popup; Panel: … Giá thoả thuận giữa hai bên, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế thị trường và tùy theo yêu cầu của khách hàng  để tận dụng nhằm tăng nguồn thu cho cơ quan ( Do hội đồng tư vấn giá cơ quan quyết định ).

4/ Các thể loại thông tin quảng cáo khác ( Bằng chữ ):

* Thông tin mang tính kinh doanh, tuyển sinh, tuyển dụng…:

Thêi ®iÓm

Khung giê

Thêi l­îng 30” - gi¸ tiÒn

Buæi s¸ng

 5h30’   - 10h30

400.000®

Buæi tr­a

10h30 - 14h00

600.000®

Buæi chiÒu

14h00 - 18h45

800.000®

Buæi tèi

18h45 - 22h20

                1.200.000®

 ( Từ 31 giây trở lên cộng thêm 5.000đ/giây ) 

Giá quảng cáo trên sóng Phát thanh:* Thông tin kinh tế - xã hội, đọc lời hoặc có băng tự giới thiệu:  1.500.000đ/30 giây ( được phát 3 lần theo chương trình mỗi ngày).(  Vượt quá thời lượng trên thì cứ  tăng 01 giây cộng thêm  5.000đ )
III/ Quảng cáo trên trang báo điện tử: Tính theo 01 tháng:                                   

vÞ trÝ

 

Trang chñ

                       3.000.000®/th¸ng

Trang trong

                       2.500.000®/th¸ng

IV/ Quy định mức triết khấu giảm giá, hưởng hoa hồng dịch vụ thông tin quảng cáo .

1/ Mọi khách hàng thiết lập ký kết Hợp đồng kinh tế với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hoà Bình về dịch vụ thông tin quảng cáo, tuỳ theo giá trị Hợp đồng được thực hiện, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hoà Bình sẽ xem xét triết khấu giảm giá trên hợp đồng kinh tế theo các mức cụ thể sau :

Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ               7%

Từ 500.000.000đ đến dưới 800.000.000đ                 28%              

Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ               13%

 

Từ 800.000.000đ đến dưới 1 tỷ                                 30%

Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ               15%

 

Từ trên 1 tỷ đến dưới 2 tỷ                                          32%

Từ 100.000.000đ đến dưới 200.000.000đ              20%

 

Từ trên 21 tỷ đến dưới 5 tỷ                                        34%

Từ 200.000.000đ đến dưới 300.000.000đ              23%

 

Từ trên 5 tỷ trở lên                                                     35%

Từ 300.000.000đ đến dưới 500.000.000đ              25%

 

- Căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên, nếu cuối năm hoặc khi kết thúc hợp đồng, doanh số thực tế không đạt được mức hợp đồng kinh tế mà hai bên đã ký kết thì phải tính lại tỷ lệ triết khấu giảm giá theo thực tế giá trị đạt được trên hợp đồng ( Trường hợp đặc biệt sẽ do hội đồng tư vấn gía cơ quan xem xét quyết định ).

2/ Những khách hàng không thực hiện triết khấu giảm giá trên Hợp đồng hai bên đã ký kết thì được hưởng hoa hồng khuyến khích khách hàng từ 5% đến 10% trên tổng giá trị  Hợp đồng sau khi đã trừ thuế VAT,  yêu cầu điều kiện sau:

-  Sau khi thanh toán 100%  giá trị Hợp đồng ký kết.

-  Người nhận tiền hoa hồng, trình giấy giới thiệu của cơ quan hoặc viết giấy biên nhận đã nhận đủ số tiền % được hưởng.

-  Mức hưởng cụ thể như sau:

-  Hợp đồng từ      5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ:                    5%.

-  Hợp đồng từ    10.000.000đ trở lên                                             10%.

3/ Cơ chế khuyến khích thêm:

-  Ngoài cơ chế triết khấu giảm giá trong hợp đồng và hưởng hoa hồng nêu trên, đối với các  đơn vị có nhu cầu quảng cáo; tự giới thiệu doanh nghiệp hoặc  có các mẫu sản phẩm mới trên sóng Truyền hình Hoà Bình hoặc đơn vị đã có thời gian hợp tác nhiều năm hiệu quả.  Đài sẽ có chế độ ưu đãi về giá hoặc thưởng thêm lần  quảng cáo ( Do hội đồng tư vấn giá cơ quan quyết định ).

-  Trường hợp khách hàng thực hiện vượt giá trị hợp đồng nguyên tắc đã ký sau khi đã trừ giảm giá triết khấu, thì phần giá trị vượt hợp đồng đó sẽ được thưởng thêm 10% ( Với điều kiện Quý khách hàng thanh toán hết số tiền quảng cáo trong năm, chậm nhất  đến hết quý I của năm sau ).

-  Trường hợp khách hàng thanh toán công nợ kịp thời theo thoả thuận trong hợp đồng thì được thưởng thêm 1% tổng giá trị đã quảng cáo sau khi đã trừ giảm giá triết khấu và thuế VAT.

V/ Nguyên tắc:

- Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, tự giới thiệu sản phẩm trong nước và nước ngoài đến Hợp đồng quảng cáo  yêu cầu những thủ tục sau:

1/  Giấy phép sản xuất kinh doanh của Nhà nước Việt Nam cấp.

2/  Giấy đăng ký và xác nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan đo lường Nhà nước Việt Nam.

* Ghi chú: Bảng giá này được áp dụng từ  01/01/2019.                              

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự tối 29/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 30/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 30/09/2020

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
few clouds
27°C
2.1m/s 88%
01/10
Weather Hoa binh
31°C
25°C
02/10
Weather Hoa binh
32°C
25°C
03/10
Weather Hoa binh
32°C
25°C