Cơ cấu tổ chức

15:42 14/04

 Cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình

 

1. Ban Giám đốc :

Gồm có : Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Đài PT & TH tỉnh Hoà Bình;

01 Phó Giám đốc phụ trách khối kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của khối, quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, kỹ thuật Phát thanh & Truyền hình, sửa chữa, bảo dưỡng an toàn hệ thống thiết bị kỹ thuật Phát thanh & Truyền hình thiết bị, đảm bảo hoạt động phục vụ nhân dân.

01 Phó Giám đốc phụ trách khối nội dung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của khối, chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền đối với các phòng trực tiếp thực hiện sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ(10 phòng):

- Phòng Tổ chức và Hành chính;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Phát thanh;

- Phòng Tiếng Dân tộc;

- Phòng Văn nghệ và Giải trí;

- Phòng Thông tin Điện tử;

- Phòng Kỹ thuật & Công nghệ;

- Phòng Truyền dẫn phát sóng.

- Phòng Dịch vụ và Quảng cáo;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn được quy định như sau:

2.1  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức và Hành chính

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, chuẩn bị nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên về các mặt công tác tổ chức, hành chính, thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự, công tác tài vụ, quản lý tài chính, tài sản công, công tác đối nội, đối ngoại, chế độ lao động tiền lương và các công tác khác;

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo, in sao văn bản, thống kê, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành, giúp Ban Giám đốc lập báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc soạn thảo văn bản, lập các dự án phát triển ngành và chương trình mục tiêu của Chính phủ về phát thanh và truyền hình, hỗ trợ quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành phát thanh truyền hình và các kỹ thuật liên quan Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố trong tỉnh, tư vấn về xây dựng các dự án về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật cho Đài tỉnh và các Đài huyện, thành phố;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra quy trình, quy phạm, quy chế sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình;

- Tổng hợp và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành, của cơ quan và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan.

2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Dịch vụ & Quảng cáo

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn về công tác quảng cáo và phát triển các dịch vụ phát thanh truyền hình và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tổ chức tiếp nhận, biên tập, sản xuất các chương trình quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân (gọi chung là khách hàng) và các dịch vụ phát thanh, truyền hình khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc mua bán, trao đổi các chương trình phim truyện, giải trí theo yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan được Giám đốc phê duyệt;

- Trực tiếp giao dịch, đàm phán và thực hiện hợp đồng về lĩnh vực quảng cáo, dịch vụ truyền hình, dịch vụ tổ chức các sự kiện và kinh doanh thương mại khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong việc mời gọi, quảng bá thu hút nguồn thu và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ phát thanh truyền hình;

- Xây dựng quy chế khoán thu, chi, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về sự minh bạch trong hoạt động dịch vụ quảng cáo, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ kịp thời và chịu trách nhiệm về những khoản nợ khó đòi, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, quy chế, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác với các phòng chuyên môn trình Giám đốc phê duyệt.

- Khai thác và biên dịch Bản tin quốc tế, bản tin thể thao hàng ngày.

2.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Biên tập

- Tham mưu với lãnh đạo Đài xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, quý, năm, xây dựng khung chương trình truyền hình hàng ngày, hàng tuần, tháng, năm;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong việc tổ chức sản xuất và biên tập, dàn dựng chương trình truyền hình hàng ngày;

- Tổ chức sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh trên sóng truyền hình của tỉnh và cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam;

- Tổ chức các chương trình toạ đàm, sân chơi truyền hình, tường thuật trực tiếp các sự kiện quan trọng theo sự phân công của Ban Giám đốc trên sóng truyền hình;

- Thiết kế tiền kỳ, hậu kỳ, tiêu đề, hình hiệu trang trí mỹ thuật cho các chương trình truyền hình, ghi hình phát thanh viên;

- Thực hiện hộp thư truyền hình;

- Lưu trữ tư liệu, trao đổi chương trình truyền hình với các Đài Phát thanh và Truyền hình trong toàn quốc;

- Xây dựng hệ thống cộng tác viên;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công.

2.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Phát thanh

- Tham mưu với lãnh đạo Đài xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, quý, năm, xây dựng khung chương trình phát thanh hàng ngày, hàng tuần, tháng, năm;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tổ chức sản xuất và biên tập, dàn dựng các chương trình phát thanh hàng ngày;

- Tổ chức sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh trên sóng phát thanh của tỉnh và cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức các chương trình toạ đàm, tường thuật trực tiếp các sự kiện quan trọng của tỉnh trên sóng phát thanh;

- Thực hiện chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe Đài;

- Lưu trữ tư liệu, trao đổi chương trình phát thanh với các Đài Phát thanh và Truyền hình trong toàn quốc;

- Xây dựng hệ thống cộng tác viên;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công.

2.5  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Thời sự

- Bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương để tổ chức sản xuất các bản tin Thời sự truyền hình hàng ngày theo quy định, đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, kịp thời;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng các chương trình mới, giới thiệu quảng bá cho chương trình thời sự hàng ngày;

- Phối kết hợp chặt chẽ với phòng Phát thanh trong việc cung cấp bản tin thời sự để tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh một cách có hiệu quả;

- Chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc về nội dung, thực hiện và gửi các bản tin thời sự về Đài Truyền hình Việt Nam và một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

2.6 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tiếng dân tộc

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình tiếng dân tộc phát trên sóng phát thanh truyền hình của địa phương và 2 Đài quốc gia;

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, tăng sức hấp dẫn, tạo sự quan tâm theo dõi của bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh;

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện các tác phẩm, chương trình theo kế hoạch của chương trình tiếng dân tộc;

- Khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bảo dân tộc để làm phong phú thêm chương trình và góp phần bảo tồn văn hoá của đồng bào dân tộc;

- Phối hợp thực hiện các chương trình thời sự, chuyên đề, chương trình truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp, thực hiện tin, bài cho Báo điện tử, chương trình phát thanh và cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tiếng dân tộc và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

2.7 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn nghệ và Giải trí

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất các chương trình văn nghệ, thiếu nhi, ca nhạc, phim ca nhạc, các tiểu phẩm,… để phát sóng trong cơ cấu chương trình phát thanh và truyền hình;

- Phối hợp với các cá nhân, đơn vị và các địa phương trong việc sưu tầm giới thiệu, quảng bá, gìn giữ và làm phong phú truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc trong tỉnh;

- Chịu trách nhiệm sản xuất và quảng bá các chương trình văn hoá, văn nghệ phát thanh và truyền hình như chương trình văn hoá, văn nghệ, sân chơi truyền hình, các chương trình giải trí, các chương trình khai thác;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình văn hoá, văn nghệ ở địa phương khi có yêu cầu và tham gia các chương trình liên hoan do Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, ngành trung ương tổ chức và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan phân công.

2.8 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kỹ thuật và Công nghệ

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đã được trang bị; tổ chức điều hành khai thác an toàn, có hiệu quả, đúng mục đích các trang thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình và thiết bị phát thanh truyền hình lưu động;

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các chuyên mục cộng tác sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình hàng ngày theo đúng quy trình kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng;

- Phối hợp sản xuất các tiêu đề, hình hiệu cho các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, thông tin quảng cáo;

- Phối hợp thực hiện các chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục, các chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp, phục vụ âm thanh, ánh sáng khi có yêu cầu;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, thay thế vật tư, linh kiện theo đúng tiêu chuẩn, quy định của nhà sản xuất và đảm bảo an toàn cho hệ thống thiết bị, tham gia thực hiện một số dự án phát triển ngành nghề, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và định hướng phát triển của ngành, ứng dụng thiết bị công nghệ mới cho cán bộ, công nhân viên chức làm công tác sản xuất chương trình trong tỉnh.

2.9 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Tổ chức truyền dẫn, phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài địa phương theo kế hoạch;

- Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào việc truyền dẫn và phát sóng;

- Lịch làm việc bố trí theo ca kíp;

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đã được trang bị, tổ chức điều hành khai thác an toàn, có hiệu quả, đúng mục đích các trang bị kỹ thuật để thực hiện việc phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình Hoà Bình, tiếp phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình truyền hình kỹ thuật số VTC theo quy định;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện theo tiêu chuẩn quy định của nhà sản xuất và kiểm tra định kỳ hệ thống đảm bảo an toàn như phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét, dây đất… và kiểm tra định kỳ cột phát sóng phát thanh truyền hình;

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp và các chương trình nối sóng với các Đài địa phương trong toàn quốc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc;

- Tham gia thực hiện một số dự án phát triển ngành nghề về thiết bị kỹ thuật phát thanh truyền hình, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, định hướng phát triển của ngành, ứng dụng thiết bị công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ công tác truyền dẫn phát sóng trong tỉnh Hoà Bình.

2.10 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Thông tin và Điện tử 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc thiết kế xây dựng Trang Thông tin điện tử đảm bảo đẹp về hình thức, hấp dẫn, phong phú về nội dung. Tổ chức quản lý, khai thác, sản xuất và biên tập các tin, bài, audio - video clip, các chương trình phát thanh và truyền hình do Đài sản xuất để đăng tải trên trang một cách kịp thời;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn đưa tín hiệu truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp và các nội dung khác trên hệ thống báo mạng theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

- Phối hợp với phòng Dịch vụ và Quảng cáo mời gọi đăng tải các chương trình thông tin quảng cáo trên hệ thống mạng thông tin điện tử;

- Quản lý mạng LAN về khai thác công nghệ thông tin của cơ quan; 

- Là đầu mối nhận tin, bài của các phòng chuyên môn để gửi cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí khác qua hệ thống mạng thông tin điện tử, nhận tin, bài, chương trình, chuyên mục… của các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố qua hệ thống mạng thông tin điện tử và tin, bài của các cộng tác viên để chuyển cho các phòng chuyên môn kịp thời, chính xác;

- Đảm nhiệm việc in đĩa các chương trình của Đài tỉnh để phục vụ theo yêu cầu của cơ quan;

- Kiểm tra, sửa chữa, cài đặt các thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng của cơ quan khi có yêu cầu./.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự trưa 26/8/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 26/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 26/08/2019

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Sương mù
32°C
2.1m/s 75%
27/08
Weather Hoa binh
28°C
22°C
28/08
Weather Hoa binh
29°C
22°C
29/08
Weather Hoa binh
32°C
22°C