Kể từ năm 1994 đến nay, Trung ương mới tiến hành tổng kết tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ

09:04 16/05

Các hội nghị giữa nhiệm kỳ những khóa gần đây chỉ đánh giá chung và nhấn mạnh một số nội dung chứ không đặt vấn đề tổng kết sâu sắc, đầy đủ như lần này.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 7) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội ngày 15/5 và kéo dài đến ngày 17/5.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là một Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII”.

ke tu nam 1994 den nay, trung uong moi tien hanh tong ket tai hoi nghi giua nhiem ky hinh anh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kể từ Hội nghị Trung ương 7 khóa VII (1994) đến nay, Trung ương mới tiến hành tổng kết vào giữa nhiệm kỳ, cả về lý luận và thực tiễn. Các hội nghị giữa nhiệm kỳ những khóa gần đây chỉ đánh giá chung và nhấn mạnh một số nội dung chứ không đặt vấn đề tổng kết sâu sắc, đầy đủ như lần này.

“Do thách thức cả trong nước và quốc tế, tác động của suy thoái kinh tế, sự bất ổn về chính trị… đặt ra những vấn đề về an ninh, quốc phòng rất quan trọng. Rồi thách thức ở trong nước như dịch bệnh, những vấn đề mới nổi lên về kinh tế- xã hội… nên chúng ta cần phải tiến hành tổng kết. Từ tổng kết đó để đưa ra các quyết sách mới cả về kinh tế- chính trị- xã hội, đối nội, đối ngoại”- PGS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh. 
ke tu nam 1994 den nay, trung uong moi tien hanh tong ket tai hoi nghi giua nhiem ky hinh anh 2
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng chung nhận định, PGS.TS Phạm Tất Thắng – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết, thực tiễn trong hai năm rưỡi qua có rất nhiều diễn biến mới, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, phức tạp, nặng nề hơn.

Những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế trong hoạt động lãnh đạo của Đảng cũng cần được xem xét như một dạng sơ kết giữa nhiệm kỳ, để đánh giá xem trong thời quan qua chúng ta đã thực hiện được các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình theo Nghị quyết Đại hội XIII với các kết quả cụ thể như thế nào, đặc biệt là xem xét những vấn đề mới phát sinh trong tình hình mới, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ.

Trước đó, ngày 8/5/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và cho nhiều ý kiến chỉ đạo xác đáng để hoàn thiện Báo cáo trình Trung ương lần này. 

Báo cáo đã đề cập một cách khách quan, toàn diện bối cảnh tình hình thế giới, trong nước từ Đại hội XIII đến nay với những diễn biến nhanh chóng, bất thường và có nhiều khó khăn, phức tạp hơn so với dự báo cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước; chỉ rõ những ưu điểm nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu, và phân tích nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; và đặc biệt là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc. 

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII.

Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa"

Một nội dung nữa cũng được dư luận quan tâm tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII là việc lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Quy định mới của Đảng - Quy định 96 QĐ/TW (thay thế Quy định 262 – PV) để đánh giá sự lãnh đạo sao cho khách quan, trung thực để trên cơ sở đó lấy phiếu tín nhiệm trong các cơ quan Nhà nước.  

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XI vào tháng 1/2015 và Hội nghị Trung ương 9 khóa XII vào tháng 12/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

ke tu nam 1994 den nay, trung uong moi tien hanh tong ket tai hoi nghi giua nhiem ky hinh anh 3
PGS.TS Phạm Tất Thắng – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Theo PGS.TS Phạm Tất Thắng, lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ, là một kênh quan trọng để đánh giá cán bộ, nhất là đối với lãnh đạo quản lý cấp cao. Qua đó góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa” tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một trong những điểm mới trong Quy định 96 là những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức, hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Theo ông Phạm Tất Thắng, quy định này có tính đồng bộ, liên thông với các quy định khác của Đảng về vấn đề từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

“Qua đánh giá này, mỗi cán bộ lãnh đạo trong diện lấy phiếu tín nhiệm sẽ tự nhìn nhận bản thân mình để thấy được những điểm gì là thế mạnh, điểm gì còn hạn chế, đặc biệt là sự tín nhiệm, uy tín của bản thân trong Ban Chấp hành Trung ương – cũng là đại diện uy tín trong Đảng. Qua đó, các cán bộ lãnh đạo sẽ tự điều chỉnh những gì còn hạn chế, đồng thời tiếp tục phát huy những mặt tích cực, cũng như tìm những biện pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”, PGS.TS Phạm Tất Thắng cho biết.

ke tu nam 1994 den nay, trung uong moi tien hanh tong ket tai hoi nghi giua nhiem ky hinh anh 4
Toàn cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là sự nhìn nhận, đánh giá của các cán bộ Trung ương đối với từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự nhìn nhận, đánh giá này phải hết sức khách quan, công tâm, minh bạch, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. 

“Cũng phải lường tình huống và kiên quyết đấu tranh tránh tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để có hành vi, việc làm sai trái, không thể hiện đúng chính kiến, đánh giá, nhận xét khách quan, công tâm đối với đồng chí mình”, ông Phạm Tất Thắng đồng thời nhắc lại lời của Tổng Bí thư “kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ”./.

 Kim Anh/VOV.VN

(Nguồn VOV.VN)

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Thời sự Hòa Bình tối
Thời sự tối 14/6/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 15/06/2024

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Lan tỏa phong trào Hiến máu cứu người
06:30Thời sự sáng
06:55CM PL& ĐS: Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người uy tín
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Tình yêu ngang qua T11
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:20Phóng sự: TPHB thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2024
09:35Mảnh ghép cuộc sống
11:00Phim truyện: An gia Thiên hạ T47
11:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T767
11:15Thể thao bốn phương
11:30Chuyên mục CCHC: Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Cửa tử hắc ám T39 (P2)
12:45Tình khúc Belero
13:15 Khám phá thế giới
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T766
14:05Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T71
14:30 Chương trình tiếng Thái
14:45Phóng sự: Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tại những dự án trọng điểm
15:00Phim truyện: Má tôi làm đại gia T22
15:45Thời sự trưa
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhịp cầu âm nhạc
16:35Vòng quanh thế giới
17:00Trang thiếu nhi
17:15Phóng sự: Tăng cường các biện pháp Phòng chống cháy nổ tại cơ sở sản xuất
17:30Phim truyện: Cửa tử hắc ám T18 (P2)
18:15Ch¬ương trình thiếu nhi
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Chuyên mục SMVH: Đặc sắc nghề thêu truyền thống của người Dao quần Chẹt
20:25Phim truyện: Người mẹ kế kỳ lạ T7
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Bản án lương tâm T8
22:10Phóng sự : Tỉnh Hòa Bình tăng cường các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công
22:20Khát vọng sống số 353
22:30Thời sự Hòa Bình tối
22:55Bản tin thể thao
23:00Chương trình tiếng Thái
23:10Phim truyện: Ngã rẽ số phận T15
23:55 GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 15/06/2024

0T:ời gianNội dung
05:00Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05: 59Chương trình thời sự sáng
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Sắc màu văn hóa
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Quà tặng cuộc sống
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng
15:00Giới thiệu nối sóng PT HÒA BÌNH
15:01Sắc màu văn hóa
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10CT quà tặng cuộc sống
16:30CM Diễn đàn trẻ em
16:40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Giao lưu Văn hóa các dân tộc
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM Diễn đàn trẻ em
21:40Quà tặng cuộc sống
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
29°C
1.07m/s 85%
16/06
Weather Hoa binh
35°C
27°C
17/06
Weather Hoa binh
35°C
27°C
18/06
Weather Hoa binh
35°C
27°C