Triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết, vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.


364 Lượt xem
08/05/2019